שיתוף

ברבעון השני של השנה עלה מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים בלתי מקצועיים לכ-13 אלף משרות בממוצע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלחודש – עלייה של כ-6.5% לעומת 12.2 אלף משרות פנויות ברבעון הראשון. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2 לעומת 1.9 ברבעון שקדם לו, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסיכום הרבעון השני של 2018.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי הביקוש לעובדי ניקיון ועוזרים היווה כ-52% מהביקוש לעובדים בקרב עובדים בלתי מקצועיים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-1.1 לעומת 0.8 ברבעון הקודם.

כ-53% מהביקוש לעובדים בקטגוריה זו נרשם בקרב עובדי ניקיון ועוזרים במשרדים, בבתי מלון ובמקומות אחרים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-1.1 (לעומת 1 ברבעון הקודם.

הביקוש לפועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה היווה כ-24% מהביקוש לעובדים בקרב עובדים בלתי מקצועיים. היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-2.7 לעומת 2.6 ברבעון הקודם.

ירידה קלה בביקוש לעוזרים בהכנת מזון ועובדי תברואה

הביקוש לעוזרים בהכנת מזון היווה כ-11% מהביקוש לעובדים בקרב עובדים בלתי מקצועיים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.5 לעומת 2.8 ברבעון הקודם.

הביקוש לעובדי תברואה (אוספי אשפה) ועובדים בלתי מקצועיים אחרים היווה כ-12% מהביקוש לעובדים בקרב עובדים בלתי מקצועיים. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.8 לעומת 3.6 ברבעון הקודם.

ביקוש והיצע בשוק העבודה – חישובי הנתונים

חשוב לציין, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומדת את היצע העבודה על פי מספר מחפשי עבודה ב-12 החודשים האחרונים. מספר זה כולל  מועסקים שחיפשו עבודה אחרת או עבודה עם מספר שעות רב יותר בארבעה השבועות שקדמו לסקר, בלתי מועסקים ואנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה ושחיפשו עבודה ב-12 החודשים שקדמו לסקר.

את שיעור הביקוש והיקפי הביקוש לעבודה אומדת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי מספר המשרות הפנויות כפי שהתבטאו ביחס בין היצע לביקוש: היחס בין מבקשים לעבוד, כלומר מחפשי העבודה, לבין מספר המשרות הפנויות.

בקרב מחפשי עבודה (היצע עבודה) אלה שמשלח ידם ידוע מהווים כ-80% מכלל ההיצע ברבעון שני של שנת 2018. אוכלוסיית סקר משרות פנויות אינה כוללת עסקים קטנים המעסיקים פחות מחמישה שכירים, את המגזר הציבורי, את ענף החקלאות, ויחידות נוספות.

במילים אחרות, נתוני משרות פנויות מציגים אומדן חסר לביקוש לכוח עבודה במגזר העסקי. אומדני היצע עבודה מתייחסים לכלל המשק בשעה שהביקוש לעבודה נאמד עבור המגזר העסקי, בהסתייגות הכיסוי הקודמת.

הנתונים הרבעוניים מוצגים עבור משלחי יד בהם היו 10 אלפים מועסקים או יותר ברבעון האחרון, על פי אומדני סקר כוח אדם ומהווים לפחות 10% מהמשרות הפנויות מסך משרות פנויות.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה