שיתוף

רבות מדובר על כך שמיתוג מעסיק חיובי ומועיל, מחייב את המעסיק להודיע למועמדים שלא התקבלו, על כך שהם לא התקבלו, ואף לעדכן את המועמדים לגבי התקדמות הליכי המיון.

המועמדים עוברים הליך שבדרך כלל הוא לא קצר. הם מקדישים להליך הזה מזמנם, ולפעמים גם ממרצם, במקרים בהם קיימות בחינות מסוגים שונים.

לכן, מן הראוי להודיע למועמד שמועמדותו נדחתה, על כך שהוא לא התקבל. יתרה מכך, בטווח הרחוק יתכן שהארגון יזדקק לסוג המיומנות של העובד וירצה לגייס אותו. לכן חשוב מאוד לסיים את הליך הגיוס ודחיית מועמדותו של המועמד, בצורה נאותה שמכבדת את המועמד.

אלא שהתנהגות הוגנת זו כבר אינה נתונה לשיקוליהם הבלעדיים של מעסיקים המעסיקים 25 עובדים או יותר. במקרה כזה, כאשר מדובר במעסיק שיש לו 25 עובדים או יותר, גם החוק מטיל עליו להודיע למועמדים על כך שלא התקבלו.

במילים אחרות, כל עוד מדובר בחברה המעסיקה 25 עובדים או יותר, המעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בהליכי מיון לעבודה, הכוללים ריאיון עבודה או מבחן, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו לעבודה.

יש לציין, כי מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו לעבודה, אבל לא השתתף בהליכי המיון, כלומר לא נערך לו מבחן או ריאיון עבודה, אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו, והמעסיק לא מחויב לשלוח לו הודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו לעהודה.

אם כן, להודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי בקלה לעבודה זכאים מועמדים שמתקיימים עבורם כמה תנאים: המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ריאיון או מבחן – גם אם נערכו בטלפון, משך העבודה המוצעת הוא יותר מ-30 ימים, והעבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה.

כדי לעמוד בהוראת החוק, מוטל על המעסיק לשלוח למועמד הודעה בכתב על כך שמועמדותו נדחתה. אפשר גם לשלוח את ההודעה באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, לרבות דואר אלקטרוני, הודעת טקסט באמצעות הטלפון הנייד וכד.

על ההודעה לכלול את הפרטים הבאים: שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, במקרים בהם הליכי המיון התבצעו על ידי חברה חיצונית יש כלול את שם החברה שערכה את הליכי המיון (חברת השמה, מכון הערכה וכדומה).

כמו כן יש לציין בהודעת הדחייה למועמד את התפקיד או המשרה שלגביהם נערכו הליכי המיון, ואת שם השולח מטעם המעסיק ותפקידו.

בהודעה למועמד יש לכלול מידע לגבי התקדמות הליכי המיון, במקרה בו לא התקבלה עדיין החלטה לגבי קבלתו של המועמד לעבודה או דחיית מועמדותו.

לחילופין, אם התקבלה החלטה לדחות את מועמדותו של המועמד, יש לכלול בהודעה הרשמית את ההודעה על אי קבלתו למשרה.

מתי יש להודיע למועמדים את ההודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה: המעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה לכל הפחות פעם בחודשיים מיום תחילת הליכי המיון והשתתפות המועמד בהליכים אלה.

אשר להודעה על דחיית המועמדת והחלטה על אי קבלתו של המועמד לעבודה, הודעה זו מוטל על המעסיק למסור למועמד, לכל המאוחר, בתוך 14 ימים מהיום שבו מועמד אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

מה קורה אם המעסיק מפר את חובתו החוקית למסור את ההודעה: אם המעסיק הפר את חובתו למסור למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון לעבודה, המועמד יכול להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

בית הדין לעבודה יכול לפסוק כי המעסיק ישלם פיצויים למועמד, גם אם לא נגרם למועמד נזק של ממון. כמו כן יכול בית הדין לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה