שיתוף

אף שמנהלי משאבי האנוש בארגונים גורסים חצץ בשיניים בניסיונות למצוא עובדים למשרות מלאות, מסתבר שכ-90 אלף עובדים במשק הישראלי נאלצו בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 להסתפק במשרה חלקית, לאחר שלא הצליחו למצוא עבודה במקצועם במשרה מלאה. כך עולה מסקר של הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הרביעי של 2017 (אוקטובר-דצמבר). ועם זאת, יותר מ-80% מקרב קבוצת הגיל 25-64 משתתפים בכוח העבודה.

מספר המועסקים במשק הישראלי הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 בכ-3.855 מיליון איש, לעומת כ-3.836 מיליון ברבעון השלישי 2017 –  עלייה של כ-0.5%.

עובדים במשרה מלאה מול חלקית

ברבעון הרביעי של 2017 עלה ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק (לשכיר) לכ-36.4, לעומת כ-36.3 ברבעון הקודם. מספר המועסקים שעובדים בדרך כלל בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) עלה ברבעון הרביעי אשתקד בכ-21 אלף מועסקים לעומת הרבעון הקדם לו – עלייה של כ-0.7%.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל, מתוך כלל המועסקים, עמד ברבעון הרביעי אשתקד על כ-78%, עלייה מינורית לעומת הרבעון שקדם לו, בו עמד אחוז המועסקים במשרה מלאה מתוך כלל המועסקים על כ-77.8%.

מספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי בדרך כלל (כלומר, פחות מ-35 שעות בשבוע) ירד בכ-0.4% לעומת הרבעון השלישי 2017. מדובר בירידה של כשלושת אלפים מועסקים.

כאמור, מספר המועסקים חלקית שלא מרצון, כלומר מספר המועסקים שחיפשו עבודה במשרה מלאה או נוספת אבל לא מצאו ונאלצו להסתפק במשרה חלקית, הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 בכ-90 אלף איש. זוהי עלייה של כ-2% לעומת הרבעון השלישי של 2017. חלקם של המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, מתוך כלל המועסקים הגיע לכ-2.3%, ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם.

השוואת חלקיות משרה – גברים מול נשים

אחוז הגברים שעבדו ברבעון הרביעי 2017 במשרה מלאה עמד על כ-86.9%, ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם. שיעור הגברים המועסקים חלקית שלא מרצון, מתוך כלל הגברים המועסקים, עמד ברבעון הרביעי אשתקד על כ-1.2%, ללא שינוי לעומת  הרבעון הקודם.

שיעור הנשים שעובדות במשרה מלאה עלה ברבעון הרביעי של 2017 לכ-68.1%, לעומת כ-67.6% ברבעון שקדם לו. שיעור הנשים המועסקות חלקית שלא מרצון, מתוך כלל הנשים המועסקות, עלה ברבעון הרביעי אשתקד לכ-3.6%, לעומת כ-3.5% ברבעון שקדם לו.

המשתתפים בכוח העבודה

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הסתכם ברבעון הרביעי של 2017 בכ-4.023 מיליון איש. כ-3.855 מיליון מהם מועסקים ו-168 אלף בלתי מועסקים.

בקרב המועסקים, 2.03 מיליון גברים, לעומת 2.026 מיליון ברבעון השלישי 2017, ו-1.824 מיליון נשים, לעומת 1.81 מיליון נשים מועסקות ברבעון השלישי 2017.

ברבעון הרביעי אשתקד השתתפו כ-64% מבני ה-15 ומעלה בכוח העבודה, שיעור זה נותר ללא שינוי לעומת הרבעון שקדם לו. אבל כאשר מנטרלים את השפעת הגילאים 15-24 ניתן לראות זינוק חד: בקרב קבוצת הגיל 25-64 הגיע אחוז המשתתפים בכוח העבודה ברבעון הרביעי של 2017 לכ-80.3%, לעומת כ-79.9% ברבעון השלישי 2017.

בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד שיעור המשתתפים בכוח העבודה לכ-68.8%, ביחס לרבעון שקדם לו, אשר בו עמד שיעור הגברים בכוח העבודה על כ-68.9%. גם כאן, בנטרול השפעת גברים בגילאי 15-24 ניתן לראות זינוק חד: אחוז ההשתתפות של הגברים בני 64-25 הגיע לכ-85.1%, לעומת כ-84.7% ברבעון שקדם לו.

אחוז הנשים (בגילאי 15 ומעלה) שהשתתפו בכוח העבודה עמד ברבעון הרביעי על כ-59.4%, עלייה קלה לעומת הרבעון שקדם לו, בו שיעור הנשים, בגילאי 15 ומעלה שהשתתפו בכוח העבודה עמד על כ-59.2%. בנטרול הנתונים לגבי נשים בגילאי 15-24 ניתן לראות שאחוז ההשתתפות של הנשים בגילאי 64-25 עמד ברבעון הרביעי אשתקד על כ-75.6%, לעומת 75.2% ברבעון הקודם.

בלתי מועסקים

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני ה-64-25 הגיע ברבעון הרביעי של 2017 לכ-3.6%, שיעור זה נותר ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי של 2017.

מהחלוקה לגברים ונשים עולה מהסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי אחוז הגברים בני 64-25 הבלתי מועסקים עמד ברבעון הרביעי של 2017 על כ-3.6% – עלייה קלה לעומת הרבעון השלישי, בו עמד אחוז זה על כ-3.5%. לגבי הנשים בגילאי 64-25 חלה ירידה בשיעור הבלתי מועסקות לכ-3.6%, לעומת כ-3.7% ברבעון הקודם.

שיעורי התעסוקה במשק

שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע ברבעון הרביעי של 2017 לכ-61.3%, ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי של 2017. בנטרול השפעת גילאי 15-24, עמד שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 על כ-77.4%, עלייה קלה לעומת כ-77% ברבעון השלישי.

שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ברבעון הרביעי של 2017 לכ-66% לעומת כ-66.2% ברבעון שקדם לו. בנטרול השפעת בני 15-24, עמד שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 64-25 עלה על כ-82.1%, עלייה לעומת כ-81.7% ברבעון הקודם.

שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה ברבעון הרביעי אשתקד לכ-56.9%, לעומת כ-56.7% ברבעון השלישי. בנטרול נשים בנות 15-24, עמד שיעור התעסוקה של נשים בנות 64-25 על כ-72.9%, עלייה לעומת כ-72.4% ברבעון הקודם.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה