חוק הודעה לעובד – סקירה

חוק הודעה לעובד – סקירה

הפרת חובות ההודעה המוקדמת על ידי המעסיק עלולה לגרור קנס שגובהו עד 14,400 שקל | מאמר רביעי בסדרה

שיתוף
תנאי עבודה Photo by Ohmega1982

מעסיק ימסור לעובד לא יאוחר מ-30 יום מהמועד בו החל העובד לעבוד אצלו, ואם העובד הנו נער לא יאוחר מ-7 ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה המלאים של העובד.

הודעה Photo by Master isolated imagesבנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

במקרה בו חל שינוי בתנאי העבודה של העובד, ימסור המעסיק הודעה על כך לעובד בתוך 30 יום, ואם העובד הנו נער בתוך 7 ימים, מהמועד בו נודע לו על השינוי.

שינוי הנובע מעדכון החוק, עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר, וכן שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד – לא יחייבו מסירת הודעה זו.

הפרת חובות אלה על ידי המעסיק עלולה לגרור קנס עד 14,400 שקל. יצוין כי מדובר בעבירה מסוג אחריות קפידה, כלומר – העובד לא נדרש להוכיח שהמעסיק היה מודע לקיום נסיבות העבירה או שהתרשל במעשיו, אלא די בהוכחת קיום הפרת החוק בלבד.

על פי תקנות ההודעה לעובד, על המעסיק לציין גם את הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת. בנוסף עליו לציין תשלום בשווה כסף או בשיעור קבוע אם הוסכם על דרך תשלום זו.

הוראות חוק זה באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, והן לא יחולו על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים, ואם היה העובד נער – אינה עולה על 7 ימים.

לצפייה בסקירת חוק דמי מחלה
לצפייה בסקירת חוק חופשה שנתית
לצפייה בסקירת חוק עבודת נשים
לצפייה בסקירת חוק הגנת שכר
לצפייה בסקירת חוק למניעת הטרדה מינית
לצפייה בסקירת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה 

 

 ——————————————————————————————————————————————-

 

הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

    שם המעביד:…………………………………………………….

    הישות המשפטית: ……………………………………………….

    מס' זהות:………………… /מס' רישום (תאגיד):……………….

    מען:……………………………………………………………….

    שם העובד:……………………………………………………….

    מס' זהות:…………………………………………………………

    מען:……………………………………………………………….

 

     תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: 

סוג התשלום

הגוף המקבל ושם התכנית

אחוז הפרשה

של העובד

אחוז הפרשה

של המעביד

תאריך תחילת

התשלום

פנסיה              …………………………                    

ביטוחים            ………………………..                    

חיסכון (קרן השתלמות ואחר) ……………………….                 

אחר:               ……………………….                    

 אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 תאריך:…………..                    חתימת המעסיק :……………….

           

 

 

 

הודעה על שינוי בתנאי העבודה
אל:

שם העובד:…………………………………………………………..

מס' זהות:…………………………………………………………….

מען:………………………………………………………………….

מאת:…………………………………………………………………

שם המעביד:…………………………………………………………

הישות המשפטית:…………………………………………………..

מס' זהות:……………………. /מס' רישום (תאגיד):……………….

מען:………………………………………………………………….

 

בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב2002-, אני מודיעך על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן:

 

      הפרט שבו חל השינוי

                   השינוי שחל

……………………………………            ………………………………………….                                

……………………………………            ………………………………………….                               

……………………………………            ………………………………………….                               

……………………………………            ………………………………………….                             

תאריך תחילת השינוי הוא: ……………….

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

תאריך:…………..                    חתימת המעסיק :……………….

 

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה