חוק הגנת שכר – סקירה

חוק הגנת שכר – סקירה

הלנת שכר ואי מתן תלוש משכורת במועד הקבוע בחוק עלולים לחשוף את המעסיק לקנסות כבדים | חלק ג'

שיתוף
משכורת Photo by David Castillo Dominici

חוק הגנת שכר מתיר, בהסכמת העובד, לשלם חלק משכר עבודה באוכל ובמשקאות המיועדים לצריכה במקום העבודה, להוציא משקאות משכרים, או בדיור, אם צורת תשלום זו נקבעה בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה או שהיא נוהג מקובל בתנאי עבודה, ובלבד שהשווי המיוחס לכל אלה לא יעלה על המקובל בשוק.

הגנה Photo by Idea goעל המעסיק נאסר לחייב את העובד לרכוש מצרכים ממנו או ממי שקשור בו או במפעלו, או להזדקק לשירותיהם, ולא יגביל בכל דרך אחרת את זכותו של עובד לעשות שימוש בשכר עבודתו.

שכר העבודה ישולם לעובד במישרין, אולם מותר שישולם לו, על פי הוראתו בכתב, באמצעות בן-זוגו, הורו, ילדו, חבר בעבודה או הקיבוץ שהעובד חבר בו.

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש.

בשונה משכר עבודה, הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן אם לא הוגשה תביעה לבית דין אזורי לעבודה תוך שנה מהמועד שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, לפי המוקדם ביניהם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.

עם זאת, במקרה בו המעסיק הלין את שכר העובד, או את חלקו, 3 פעמים במשך 12 חודשים רצופים שבתוך 3 השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי – תהא תקופת ההתיישנות 3 השנים האמורות.

טעות בתום לב
בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבות שלמעסיק לא היתה שליטה עליהן או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

מעסיק מחויב על פי חוק לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד בכתב תלוש שכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד. הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשו לא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, כלומר עד ה-10 לכל חודש.

המעסיק רשאי לנכות משכר העובד רק סכום שחובה או שמותר לנכותו על פי חוק; תרומות שהעובד הסכים בכתב שינוכה; דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, קנס משמעתי שהוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או מכוח החוק; תשלומים שוטפים לפנסיה; חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעסיק; בתנאי שלא עולה על קבע משכר העבודה; וכן מקדמות על חשבון שכר עבודה שאינן עולות על 3 חודשים.

מעסיק המלין שכרו של עובד ולא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מסיבה שאינה בשליטתו – דינו מאסר למשך חצי שנה או קנס בגובה 35,000 שקל, אולם לא ניתן להעמיד מעסיק לדין בגין הלנת שכר בטרם חלפו 90 יום מאז תחילת הלנת השכר, והשכר לא שולם עד אותו מועד.

לצפייה בסקירת חוק דמי מחלה
לצפייה בסקירת חוק חופשה שנתית
לצפייה בסקירת חוק עבודת נשים
לצפייה בסקירת חוק הודעה לעובד
לצפייה בסקירת חוק למניעת הטרדה מינית 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה