שיתוף

עובדים שפוטרו או כאשר התפטרו בדין מפוטר זכאים לפיצויי פיטורים. עד שנת 2008 חושבו פיצויי הפיטורים כמכפלת השכר האחרון במספר השנים (וחלקי השנים) שעבד אצל המעסיק.

עובדים שסיכמו עם המעסיקים על הפרשה שוטפת של מלוא פיצויי הפיטורים מדי חודש לקופת גמל או פנסיה, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי אך ורק לכספים שהופרשו והרווחים שנצברו בקופה.

מעסיק שהתחיל להפריש כספים לקופת הפנסיה של העובד בשנת 2008 (והלאה) את חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף, ישלם פיצויי פיטורים לפי החלק היחסי שלא הופרש.

שכר הבסיס שממנו מחושב סכום הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסיום העסקתו.

לגבי עובדים שעתיים או יומיים, השכר האחרון הוא השכר החודשי הממוצע ב-12 החודשים האחרונים של העסקתם.

מה קורה עם עובדים שהחלו לעבוד במקום העבודה לפני שנת 2008:

פיצויי פיטורים שיש לשלם לעובד שהחל לעבוד לפני 2008 עשויים להשתנות בהתאם להפרשות שביצע המעסיק לקופת פיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני (אם אכן ביצע הפרשות שכאלה).

בכל מקרה, החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני.

המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.

מה קורה במקרים בהם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים, בשיעור של 8.33% מהשכר החודשי, באופן שוטף מדי חודש, לקופת הגמל או הביטוח הפנסיוני, בהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים:

במקרה כזה, אם ההפרשות בוצעו לאורך כל תקופת ההעסקה, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים אלא רק זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל.

אם ההפרשות בוצעו במהלך חלק מתקופת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק עבור התקופה שעבורה לא הופרשו הפיצויים באופן שוטף.

אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני, בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או לקופת פיצויים אחרת, המעסיק יצטרך לשלם לעובד פיצויי פיטורים בהיקף שישלים את הפיצוי ל-8.33% עבור כל חודש העסקה.

אם המעסיק לא הפריש כלל כספים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני, עליו לשלם פיצויי פיטורים מלאים עבור תקופת ההעסקה שעבורה לא ביצע כלל הפרשות.

כדאי שמנהלי משאבי האנוש יידעו את העובדים שעוזבים את החברה, כי משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר משליש.

יתרה מכך, משיכת הכספים עלולה גם להקטין את הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו.

כמו כן, ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה